FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Vold

Hvad er vold

Vold er når en eller flere personer slår, sparker eller på anden måde udøver en fysisk aktiv handling mod et andet menneske, som derved risikere skade eller får skade.

Har du været udsat for vold

Kontakt altid din læge eller skadestue for at få tjekket eventuelle skader efter volden.
Lægens notat kan blive brugt som vigtige beviser i en eventuel efterfølgende straffesag.

Anmeld volden til politiet

Når politiet modtager en anmeldelse vil de som oftest afhøre offeret, gerningsmanden og eventuelle vidner. Politiet skal informere offeret om mulighed for erstatning og muligheden for advokat. Erstatning kan søges hos staten, ansøgningsskema herom fås hos politiet.

Følelserne bagefter

Når man har været udsat for vold kan der komme en periode med forskellige følelsesmæssige reaktioner som nedtrykthed og angst. Hvis du oplever dette, er det vigtigt, at du søger hjælp. Din læge har mulighed for at henvise dig til professionel hjælp. Familien kan i mange tilfælde også være gode at tale med – tag imod den støtte du får tilbudt.

Kontakt eventuelt Offerrådgivningen på offerraadgivning.dk. Du kan vælge at være anonym, og rådgiveren har tavshedspligt.

Efter et overgreb kan man udvikle nogle af disse stærke reaktioner:

  • Skyld - Man føler nærmest, at det var end egen skyld. Derfor bliver man naget af skyldfølelser.Skam - Man skammer sig over at have været på det sted, hvor overgrebet skete. Over ikke at have kunnet afværge det. Over at være svag.
  • Angst - Forestillingen om, at verden er et sikkert sted, falder til jorden efter overgrebet. Man bliver klar over, at der reelt kan ske alt muligt.
  • Vrede - Man kan føle en stærk vrede over det, som er sket. Vreden kan blive så stor, at man er ved at gå i stykker og har lyst til at hævne sig.
  • Sorg - Man kan være ulykkelig, trist og sorgfuld over det, man har været ude for.

Kilde

Hvordan straffes vold.

Straffeloven
§ 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid

Dræber du nogen med vilje, er straffen mellem 5 års fængsel og livstid.

§ 241. Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, anses dette som en særlig skærpende omstændighed.

Dræber du nogen uden det var med vilje, er straffen bøde eller op til 8 års fængsel.

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Udøver du vold mod andre uden brug af genstande som våben og lignende, er straffen bøde eller op til 6 års fængsel.

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

Udøver du vold med brug af en genstand, som kniv, flasker, bat eller andet, er staffen op til 6 års fængsel.

§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Hvis offeret er i livsfare eller får varige skader er staffen op til 10 års fængsel. 

Relevante Links

ditforhold.dk
knivfri.dk
Offerrådgivning
Web: ActOn-CPHLog ind