FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Tyveri

Hvad er tyveri

Tyveri er når man, uden tilladelse fra ejeren, tager hans/hendes ting, for selv at beholder den eller for at give/sælge den til en helt tredje person. Det er tyveri lige meget hvor stor eller lille tingen er eller om det bare lå fremme i garderoben i klubben eller hang i en butik.
Tyveri er ulovligt ifølge Straffeloven §276.

Straffeloven (Tyveri)
§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

Forgår tyveriet ved hjælp af vold eller trusler er det ikke længere tyveri men røveri. Det har stor betydning for både offeret og gerningspersonen.

Straffeloven (Røveri)
§ 288. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Hvad er konsekvensen ved tyveri

Hvis du sjæler fra andre begår du noget kriminelt. Er du over 15 år (den kriminelle lavalder) vil du få en bøde og det vil blive skrevet på din straffeattest. Størrelsen på bøden afhænger af værdien på det du har taget og om det kan afleveres tilbage i samme stand, som det var da det blev stjålet. Efterfølgende kan det blive svært at få et fritidsarbejde, da man mange steder ikke ansætter unge med tyveri på deres straffeattest.

Er du under 15 år (den kriminelle lavalder), bliver du ikke straffes på samme måde som andre over 15 år. Men dine forældre vil blive kontaktet af politiet og kommunen vil få at vide at du har stjålet fra andre og det vil komme til at stå i deres papirer. kommunen vil måske også kalde dine forældre til et møde, hvor de vil snakke om der skal gøres noget for at hjælpe dig så du ikke kommer til at lave mere kriminelt.

Gode råd til børn og unge, som har stålet, og de rigtige venner

 

Web: ActOn-CPHLog ind