FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Straffeattest

Hvem kan få en privat straffeattest

En privat straffeattest er den eneste type straffeattest, du kan få. Du kan ikke få udstedt din offentlige straffeattest eller børneattest.

Du kan give tilladelse til, at andre kan indhente din private straffeattest. Den bliver kun udstedt til andre, hvis du har givet samtykke til det.

Du kan få brug for en privat straffeattest i forskellige situationer – for eksempel i forbindelse med jobsøgning.

Der er ingen regler om, hvad den private straffeattest må indhentes til, og du skal derfor ikke begrunde, hvorfor du bestiller en privat straffeattest.

Den private Straffeattest
En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer (Narkotikaloven).

Kriminalregisteret opbevarer oplysninger om dine lovovertrædelser. Hvis du har overtrådt straffeloven eller narkotikalovgivningen, og der er truffet afgørelse i sagen, vil Kriminalregisteret ud fra disse oplysninger udfærdige din private straffeattest.

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på din private straffeattest i 2-5 år. Skemaet nederst på siden viser, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på din private straffeattest.

Offentlige Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder
Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder indeholder oplysninger om de afgørelser, der er registreret i Kriminalregisteret. Det vil sige, at den indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten.

Ingen kan personligt få udleveret denne straffeattest hos Kriminalregisteret. Kun politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan få udleveret disse oplysninger. En offentlig straffeattest kan bl.a. udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

Vil du vide mere om straffeattesten så tjek politiet hjemmeside her

Særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år

Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået før du fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes betinget notering.

Ikke nye strafbare forhold inden for tre år
Hvis du ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.

Nye strafbare forhold inden for tre år
Hvis du inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten. Man siger, at den betingede notering ”vågner op”.

Ubetinget frihedsstraf mm.
Ordningen gælder ikke i sager, hvor du er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). Dommen fremgår af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.

Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på den private straffeattest – heller ikke hvis det ikke er den første strafferetlige afgørelse.

Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.

Dispensationer fra regler
Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.

Justitsministeriet har ligeledes dispenseret fra kravet om en underskreven begæring ved bestilling af digitale private straffeattester samt fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.

Du kan læse mere ved klikke lige her

Web: ActOn-CPHLog ind