FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Underretningspligten

Ifølge Serviceloven er alle omfattet af underretninsgpligten.

Det vil sige at alle har et ansvar for at informere de sociale myndigheder, hvis vi oplever at børn og unge lever under urimelige forhold.

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt. Det betyder at de skal indberette sager, hvis de gennem deres arbejde får kendskab til at børn eller unge ikke får den fornødne hjælp eller støtte. Den skærpede underretningspligt er gældende, når muligheden ikke er der til at hjælpe en ung under 18 år.


Den skærpede underretningspligten for offentligt ansatte.

Servicelovens
§ 153
Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,

3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Stk. 2. Social-, børne- og integrationsministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social-, børne- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

Hvis en offentligt ansat gennem sit arbejde ikke har mulighed for i tide, at afhjælpe den unges eller barnets vanskeligheder, skal forældrene så vidt muligt orienteres om hjælpemulighederne i lovgivningen, inden kommunen underrettes. Imidlertid gælder dette ikke, hvis der er akut behov for indgreb, eller hvis én eller begge forældre er involveret, og/ eller at det ikke er i barnets tarv.

Når kommunen modtager en underretning, skal de inden for 6 arbejdsdage bekræfte modtagelsen af underretningen over for afsender.


Servicelovens
§ 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter §§ 153-154 bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal orientere den, der har foretaget underretning efter § 153, om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved en underretning efter § 153 orientere den, der foretog underretningen, om, hvilken type foranstaltning den har iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som den pågældende under udøvelse af hvervet eller tjenesten kan yde barnet eller den unge. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Her finder du Servicelovens kapitel 27 Underretningpligt.

Web: ActOn-CPHLog ind